பரிசு

1,சிற்பி அறக்கட்டளை விருது(2005)
2,கவியரசர் கண்ணதாசன் விருது(2006)
3,ஜெயந்தன் இலக்கிய விருது(2011)