நூல்கள்

1,இயல்பின்றித் தவிக்கும் வீடு(கவிதைகள்;வெளியீடு:ஸ்நேகா:2002)
2,விண்மீண் விழுந்த இடம்(கவிதைகள்;வெளியீடு:காவ்யா:2004)
3,விதையில் இருந்து துளிர்க்கும் மாறுதல்(உரையாடல்;வெளியீடு:கூக்கு2007)
4,கண்ணாடிக் கிணறு(கவிதைகள்;வெளியீடு:காலச்சுவடு2010)
5, அணிநிழற் காடு (உரையாடல்;வெளியீடு:தமிழ் அலை2011)